September 12–October 21, 2023 White Room

Piero Penizzotto

Piero Penizzotto